Stressless_London Low Orginalt base Chrome Paloma Dark Olive